bip.gov.pl
A A A K
Zakład Utylizacji
Odpadów Stałych Spółka z o.o.

Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników:

Rolę Zgromadzenia Wspólników w Spółce wypełnia Prezydent Miasta Tczewa.

Zarząd

 • Prezes Zarządu – Maciej Jakubek

Rada nadzorcza

 • Krzysztof Kuczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Robert Draszyński – Zastępca Przewodniczącego
 • Grzegorz Sobieralski – Sekretarz
 • Rafał Barcikowski– Członek

Strukturę wewnętrzną Spółki tworzą:

 1. Prezes Zarządu
 2. Dział Techniczny
 3. Dział Administracyjno-Finansowy

Oraz samodzielne stanowiska:

 • Specjalista ds. bhp – Jacek Różanowski
 • Specjalista ds. zamówień publicznych – Maciej Zimny
 • Radca prawny – Sebastian Justyński

Zakres działania działu Technicznego obejmuje w szczególności:

 1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wszystkich instalacji wchodzących w skład Zakładu w Tczewie (w tym: sortowni, kompostowni, składowiska odpadów), oddziałów terenowych i PSZOK),
 2. utrzymanie, rozbudowa i modernizacja obiektów i infrastruktury Zakładu w Tczewie i oddziałów terenowych,
 3. prowadzenie i organizacja bieżących remontów, napraw i konserwacji,
 4. zapewnienie odpowiedniej ilości zapasów materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych,
 5. przestrzeganie reżimu dokumentacji technologicznej poszczególnych instalacji,
 6. utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków, obiektów, sprzętu ciężkiego, taboru samochodowego, maszyn, urządzeń technologicznych,
 7. prowadzenie książek obiektów budowlanych,
 8. prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami prawa,
 9. organizowanie i nadzór nad systemem kontroli dostarczanych odpadów, oraz ich ewidencji zgodnie z przyjętą klasyfikacją,
 10. prowadzenie monitoringu środowiskowego,
 11. prowadzenie laboratorium,
 12. współpracę z dostawcami, firmami zewnętrznymi, urzędami w zakresie posiadanych kompetencji,
 13. uzgadnianie warunków przyjęcia odpadów do unieszkodliwienia, przetwarzania, magazynowania w zakresie terminów dostaw, warunków cenowych, możliwości unieszkodliwienia,
 14. organizację obsługi dostawców, kontroli dostarczanych odpadów, wystawiania dokumentów na dostawy odpadów,
 15. prowadzenie rejestru zawartych umów w zakresie działania działu,
 16. prowadzenie rozliczeń z kontrahentami w zakresie ilości i rodzaju przyjmowanych odpadów.
 17. eliminację odpadów o składzie niezgodnym z posiadanymi pozwoleniami i decyzjami,
 18. prowadzenie wymaganych prawem ewidencji, terminowe obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska oraz przygotowywanie wymaganej prawem sprawozdawczości o zakresie korzystania ze środowiska,
 19. prowadzenie monitoringu środowiskowego: składowiska, kompostowni, sortowni i innych instalacji zgodnie z posiadanymi pozwoleniami i decyzjami. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,
 20. powiadamianie właściwych instytucji, wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, o zmianach parametrów wskazujących na możliwość wystąpienia zagrożeń środowiska lub o zakończeniu eksploatacji instalacji,
 21. prowadzenie gospodarki magazynowej,
 22. opracowywanie planów inwestycyjnych bieżących i wieloletnich,
 23. planowanie i nadzór nad realizacją remontów,
 24. przygotowywanie kompletnych wniosków umożliwiających dostosowanie zakładu do obowiązujących regulacji prawnych,

Zakres działania działu Administracyjno – Finansowego obejmuje w szczególności:

 1. Sporządzanie rocznego planu i sprawozdania finansowego,
 2. prowadzenie księgowości i rachunkowości Spółki,
 3. sporządzanie i kontrola dokumentów finansowych,
 4. sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej,
 5. prowadzenie ewidencji środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych, sporządzanie planów amortyzacji, likwidacja zużytych środków trwałych, naliczanie amortyzacji,
 6. prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz nadzór nad rozliczeniami podatków Spółki w szczególności: PDOP, VAT, PDOF, podatki od nieruchomości, rolny, opłata środowiskowa,
 7. przygotowywanie korekty do planu przychodów i kosztów,
 8. wprowadzanie zmian do planu kont uwzględniających potrzeby informacyjne oraz zmiany przepisów prawa,
 9. prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektów z udziałem środków Unii Europejskiej,
 10. obsługę i kontrolę systemu bankowego,
 11. fakturowanie,
 12. windykację należności od kontrahentów,
 13. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości,
 14. sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego w zakresie przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej oraz uzyskanych efektach rzeczowych ,
 15. współpracę w przygotowaniu aktów normatywnych Spółki,
 16. zapewnienie ciągłości działań administracyjnych Spółki,
 17. obsługę Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki,
 18. organizowanie i obsługę spotkań i konferencji Zarządu,
 19. aktualizację danych do KRS
 20. prowadzenie spraw osobowych i rozwoju zawodowego pracowników,
 21. prowadzenie obsługi administracyjnej rekrutacji pracowników,
 22. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu socjalnego,
 23. prowadzenie spraw związanych z obsługą kancelaryjną, w tym sekretariatu,
 24. naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych,
 25. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi
 26. prowadzenie spraw związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 27. prowadzenie gospodarki magazynowej,
 28. składanie ofert handlowych, uzgadnianie warunków odbioru odpadów w zakresie terminów dostaw, warunków cenowych,
 29. organizowanie sprzedaży surowców wtórnych i wyrobów z odzysku,
 30. organizacja odsprzedaży surowców pochodzących z segregacji wtórnej,
 31. organizowanie sprzedaży odpadów niebezpiecznych,
 32. organizacja obsługi odbiorców, kontroli przekazywanych odpadów, wystawiania dokumentów na odbiór odpadów,
 33. utrzymywanie kontaktów i współpraca z odbiorcami odpadów, firmami zewnętrznymi w zakresie posiadanych kompetencji,
 34. prowadzenie rejestru zawartych umów w zakresie działania działu,
 35. prowadzenie rozliczeń z odbiorcami odpadów,
 36. prowadzenie ewidencji odpadów przekazywanych odbiorcom,
 37. sporządzanie dziennych i miesięcznych raportów z ewidencji odpadów przekazanych odbiorcom,
 38. prowadzenie rachunkowości związanej z Projektem zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie Projektu, dotyczącymi prowadzenia systemu księgowań rejestrującego wszystkie operacje finansowe na rachunku bankowym Beneficjenta w oparciu o rachunkowość Spółki,
 39. przygotowanie stosownych wniosków i dokumentów w celu pozyskiwania środków niezbędnych do płynnej realizacji Projektu,
 40. weryfikacja Przejściowych Świadectw Płatności pod względem technicznym i rachunkowym, w tym prawidłowej kwalifikowalności wydatków oraz dokonywanie rozliczeń poszczególnych zadań wchodzących w zakres rzeczowy Projektu,
 41. przygotowanie i przekazywanie do IW/IPII niezbędnych informacji, raportów i sprawozdań z przebiegu realizacji Projektu.

Zakres działania Specjalisty ds. zamówień publicznych obejmuje w szczególności:

 1. przygotowanie procedur przetargowych,
 2. przygotowanie i kompletowanie dokumentacji dotyczącej postępowania przetargowego,
 3. przygotowywanie umów,
 4. prowadzenie ewidencji zamówień publicznych oraz bieżący nadzór nad trybem udzielanych zamówień pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
 5. przygotowanie i tworzenie warunków do realizacji Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności,
 6. nadzór nad prawidłową realizacją Projektu,
 7. przeprowadzenie procedur przetargowych niezbędnych do wyłonienia wykonawców poszczególnych zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907),
 8. przygotowanie stosownych wniosków i dokumentów w celu pozyskiwania środków niezbędnych do płynnej realizacji Projektu,
 9. współpraca z Inżynierem Kontraktu w celu właściwego nadzoru nad realizacją prac budowlanych zgodnie z prawem polskim, prawem budowlanym, procedurami kontraktowymi FIDIC oraz Harmonogramem Realizacji Projektu,
 10. udział w naradach koordynacyjnych, radach budowy oraz odbiorach częściowych i końcowych w toku realizacji Projektu,
 11. weryfikacja Przejściowych Świadectw Płatności pod względem technicznym i rachunkowym, w tym prawidłowej kwalifikowalności wydatków oraz dokonywanie rozliczeń poszczególnych zadań wchodzących w zakres rzeczowy Projektu,
 12. przygotowanie i przekazywanie do IW/IPII niezbędnych informacji, raportów i sprawozdań z przebiegu realizacji Projektu,
 13. nadzór nad prawidłowością realizowanych działań promujących i informujących Projekt.

Zakres działania Radcy Prawnego określa Ustawa o Radcach Prawnych.

Zakres działania Specjalisty ds. bhp określa Kodeks Pracy oraz przepisy podustawowe.Opublikował: Wojciech Okoniewski
Publikacja dnia: 24.06.2024
Podpisał: Wojciech Okoniewski
Dokument z dnia: 22.09.2015
Dokument oglądany razy: 4 551